Šī privātuma politika izskaidro mūsu datu apstrādes paņēmienus un Jūsu iespējas attiecībā uz to, kādā veidā Jūsu personas dati tiek apkopoti un izmantoti.

Privātuma politika attiecībā uz personas datu aizsardzību pamatojas uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (turpmāk – Regula).

JŪSU DATU PĀRZINIS
Datu pārzinis, kas ir atbildīgs par šo datu apstrādi ir SIA “Mappost” (turpmāk tekstā – Mappost).

Mappost darbiniekiem, kuriem ir pieeja personu identificējošai informācijai, tiek pieprasīta šīs informācijas aizsardzības nodrošināšana saskaņā ar šo privātuma politiku, piemēram, neizmantot informāciju citiem mērķiem, kā tikai pakalpojumu, kas ir nepieciešami klientam, sniegšanai un Pārziņa leģitīmo interešu realizācijai.

MAPPOST VĀKTIE UN IZMANTOTIE DATI
Jūsu dati tiek apstrādāti sekojošiem mērķiem:

 • līgumsaistību izpildei;
 • lai personalizētu Jūsu piekļuvi sistēmai;
 • ļaut atbildēt uz Jūsu jautājumiem un sniegt Jums informāciju;
 • sagatavot statistiku par interneta vietnes lietošanu;
 • sniegt atbilstošus pakalpojumus;
 • atjaunināt uz abonēšanu pamatotus pakalpojumus;
 • nodrošināt klientu atbalstu (mēs varam arī apkopot papildu informāciju, lai pētītu un sniegtu atbildes uz jautājumiem);
 • analizētu mūsu klientu raksturlielumus, lai izprastu klienta un tirgus vajadzības, lai izstrādātu jaunus produktus un pakalpojumus, kā arī mārketinga komunikācijas vajadzībām;
 • aktuālās informācijas nosūtīšanai reģistrētajiem saņēmējiem.

Mappost, tās darbinieki un darbuzņēmēji datus lieto tikai iepriekš minēto mērķu nolūkā un lai uzlabotu pakalpojumu kvalitāti.

Mappost glabā arī Jūsu uzņēmuma kontaktinformāciju, kad Jūs iedodat savu vizītkarti tikšanās vai pasākumu laikā vai kad Jūs sniedzat kontaktinformāciju, lai reģistrētos Mappost organizētajiem pasākumiem.

Mappost sūta mārketinga informāciju tikai pa e-pastu un cenšas ierobežot saņēmēju skaitu tikai ar tām personām, kurām ziņojums tiešām būs interesants.

Tiklīdz Mappost nosūta ziņu, Mappost var vākt statistikas datus par to, ko Jūs darāt ar šo ziņu, proti, vai Jūs atverat šo ziņu, nospiežat uz saitēm, kādu ierīci Jūs izmantojat un kādas ir tās tehniskās īpašības. To Pārzinis dara, sekojot saglabātajai informācijai par Jūsu piekļuvi Mappost tīmekļa vietnei vai ar sīkdatņu palīdzību.

KLIENTU TIESĪBAS
Klientam ir tiesības pieprasīt Mappost piekļuvi saviem personas datiem un saņemt precizējošu informāciju par to, kādi personas dati par viņu ir Mappost rīcībā, kādiem nolūkiem Mappost apstrādā šos personas datus, personas datu saņēmēju kategorijas (personas, kam personas dati ir izpausti vai kam tos paredzēts izpaust, ja vien normatīvie akti konkrētā gadījumā atļauj Mappost šādu informāciju sniegt (piemēram, Mappost nevar sniegt Klientam informāciju par attiecīgām valsts institūcijām, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvas darbības subjekti vai citas institūcijas, par kurām normatīvie akti aizliedz šādas ziņas izpaust)), informāciju par laikposmu, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai.

Ja Klients uzskata, ka Mappost rīcībā esošā informācija ir novecojusi, neprecīza vai nepareiza, Klientam ir tiesības prasīt savu personas datu labošanu.

Klientam ir tiesības prasīt savu personas datu dzēšanu, vai iebilst pret apstrādi, ja persona uzskata, ka personas dati ir apstrādāti nelikumīgi, vai tie vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādiem tie tika vākti un/vai apstrādāti (īstenojot principu tiesības “tikt aizmirstam”).

Mappost informē, ka Klientam personas dati nevar tikt dzēsti, ja personas datu apstrāde ir nepieciešama:

 • lai Mappost aizsargātu Klienta vai citas fiziskas personas vitāli svarīgas intereses, tajā skaitā, dzīvību un veselību;
 • lai aizsargātu Mappost īpašumu;
 • lai Mappost vai trešā persona celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgās (tiesiskās) intereses;
 • arhivēšanas nolūkos atbilstoši Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē arhīvu veidošanu.

Klientam ir tiesības prasīt, lai Mappost ierobežotu Klienta personas datu apstrādi, ja ir viens no šādiem apstākļiem:

 • Klients apstrīd personas datu precizitāti – uz laiku, kurā Mappost var pārbaudīt personas datu precizitāti;
 • apstrāde ir nelikumīga, un Klients iebilst pret personas datu dzēšanu un tās vietā pieprasa datu izmantošanas ierobežošanu;
 • Mappost personas dati apstrādei vairs nav vajadzīgi, taču tie ir nepieciešami Klientam, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības;
 • Klients ir iebildis pret apstrādi, kamēr nav pārbaudīts, vai pārziņa leģitīmie iemesli nav svarīgāki par Klienta leģitīmajiem iemesliem.

Ja Jums šķiet, ka Jūsu privātuma tiesības ir pārkāptas, Jūs varat iesniegt sūdzību attiecīgajai uzraugošajai iestādei.

Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu šādā veidā:

 • rakstveida formā klātienē Mappost telpās, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (piemēram, pasi vai ID karti, u.tml.), jo Klientam ir pienākums sevi identificēt;
 • iesnieguma veidā parakstot to ar drošu elektronisko parakstu. Šajā gadījumā, tiek prezumēts, ka Klients ir sevi identificējis, ar pieprasījuma iesniegšanu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Vienlaicīgi, Mappost saglabā sev tiesības šaubu gadījumā pieprasīt Klientam papildus informāciju, ja tas uzskata to par nepieciešamu.
 • izmantojot pasta sūtījumu. Šajā gadījumā atbilde tiks sagatavota un nosūtīta, izmantojot ierakstītu vēstuli, tādējādi nodrošinoties, ka nepilnvarotas personas nevarēs saņem šo sūtījumu. Vienlaicīgi, Mappost saglabā sev tiesības šaubu gadījumā pieprasīt Klientam papildus informāciju, ja tas uzskata to par nepieciešamu.

Klientam ir pienākums cik vien iespējams savā pieprasījumā precizēt datumu, laiku, vietu un citus apstākļus, kas palīdzētu izpildīt tā pieprasījumu.

Pēc rakstveida Klienta pieprasījuma saņemšanas par savu tiesību īstenošanu Mappost:

 • pārliecinās par personas identitāti;
 • izvērtē pieprasījumu, ja:
  – var nodrošināt pieprasījumu, tad Klients kā pieprasījuma iesniedzējs var saņemt datu kopiju vai pieprasīto informāciju.
  – ir nepieciešama papildus informācija, lai identificētu Klients, kurš pieprasa informāciju, tad Mappost var lūgt Klientam papildus informāciju, lai spētu korekti atlasīt informāciju, kuros Klients ir identificējams.
  – informācija ir dzēsta vai persona, kas pieprasa informāciju nav Klients vai persona nav identificējamam, tad Mappost var noraidīt pieprasījumu saskaņā ar šo Politiku un/vai normatīvajiem aktiem.

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBAS ĪSTENOŠANAS PASĀKUMI
Mappost nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo personu datu aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu fizisko personu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas.

Mappost rūpīgi pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kas Mappost vārdā un uzdevumā apstrādā fizisko personu personas datus, kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai fizisko personu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši Mappost deleģējumam un normatīvo aktu prasībām.

Personas datu drošības incidenta gadījumā, ja tas radīs iespējami augstu risku datu subjekta tiesībām un brīvībām, Mappost paziņos par to attiecīgajam Klientam, ja tas būs iespējams, vai informācija tiks publiskota Mappost mājaslapā vai citādā iespējamā veidā kā piemēram, izmanojot plašsaziņas līdzekļiem (TV, radio, laikrakstā, sociālajos tīklos, u.tml.).

DATU UZGLABĀŠANAS LAIKS
Mappost izmanto personas datus atbilstoši datu apstrādes mērķim tam nepieciešamo laiku, taču informācija par Jūsu uzņēmumu un tā darbību tiks glabāta un apstrādāta, kamēr vien Jūsu pārstāvētā organizācija izmanto Mappost pakalpojumus vai ir spēkā Jūsu pieteikums uz informācijas saņemšanas pakalpojumu vai mārketinga ziņām. Tomēr Mappost pēc labākajām iespējām cenšas nodrošināt, lai personas dati regulāri tiek aktualizēti un atjaunoti un nevajadzīgie dati tiek dzēsti vai samazināts to apjoms.

ŠĪS POLITIKAS ATJAUNINĀJUMI
Mēs periodiski varam atjaunot šo politiku. Mūsu tīmekļa vietņu apmeklētājiem tīmekļa vietnē vienmēr pieejama atjaunota privātuma politika.